Etický kódex

I.PREAMBULA

Etický kódex zamestnancov Stredísk Evanjelickej DIAKONIE je súborom pravidiel v priamom i nepriamom kontakte s prijímateľom sociálnej služby, ich rodinným príslušníkom, v kontakte s inými spolupracujúcimi subjektami, dobrovoľníkmi, donormi. Zároveň je súborom pravidiel vzájomných medziľudských vzťahov medzi pracovníkmi Stredísk Evanjelickej diakonii a súborom pravidiel k profesionálnemu výkonu svojho zamestnania.

A – Etické zásady voči prijímateľom sociálnych služieb

Zamestnanec

 • rešpektuje a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva prijímateľov sociálnej služby
 • ctí si rozličnosti a rozdielnosti etnické a kultúrne, správa sa ku prijímateľom sociálnej služby bez ohľadu na farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské postavenie
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce a ktoré v záujme prijímateľa sociálnej služby nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán
 • zdržiava sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov prijímateľa sociálnej služby, verejného a osobného záujmu
 • nerozširuje nepravdivé informácie, nepoškodzuje prijímateľa sociálnej služby a nevyužíva na to ani tretie osoby
 • uvedomuje si prípadný stret záujmov a nezneužíva tieseň alebo nevýhodné postavenie prijímateľa sociálnej služby vo svoj prospech, či prospech iných osôb
 • vyvaruje sa prípadov, kde by mohol byť osobne alebo finančne zainteresovaný v súkromných záležitostiach prijímateľa sociálnej služby, ktoré by mohli mať charakter stretu záujmov napríklad prijatie hodnotného daru alebo úplatku
 • svojim správaním, vystupovaním a plnením svojich úloh buduje pozitívny obraz o prijímateľovi sociálnej služby
 • rešpektuje prijímateľov sociálnej služby – ich dôstojnosť, osobné a ľudské práva, jedinečnosť, autonómiu.
 • netoleruje predsudky voči  prijímateľom sociálnej služby, zasadzuje sa o zvyšovanie spravodlivosti.
 • asistuje prijímateľovi sociálnej služby pri rozvíjaní jeho schopností, ktoré mu umožnia vyriešiť ich individuálne alebo kolektívne sociálne problémy.
 • podporuje rozvoj prijímateľa sociálnej služby, jeho samostatnosť, adaptabilitu, integráciu a socializáciu, vedenie k vlastnej zodpovednosti.
 • prejavuje trvalý záujem o prijímateľa sociálnej služby.
 • uprednostňuje profesionálnu zodpovednosť pred osobným záujmom.
 • dodržiava dôvernosť informácií o prijímateľovi sociálnej služby, výnimkou je iba vyššia etická požiadavka, napr. zachovávanie života klienta.
 • je povinný vytvárať si vlastný úsudok a rozhodovať sa na základe vlastnej pozornej analýzy etických aspektov, individuálne podľa každého prijímateľa sociálnej služby. Zamestnanec musí byť pripravený uviesť dôvody svojho rozhodnutia.
 • poskytuje bezpečnú, kompetentnú a etickú starostlivosť
 • podporuje zdravie a prosperitu prijímateľov sociálnej služby, pracuje s nimi tak, aby im umožnil dosiahnuť čo možno najvyššiu úroveň zdravia a prosperity.
 • podporuje a rešpektuje informované rozhodnutia, rozpoznáva, rešpektuje a podporuje právo klienta, zákonného zástupcu (opatrovníka) na informovanosť.
 • podporuje spravodlivosť, presadzuje princípy spravodlivosti, ochraňujú ľudské práva, správa sa poctivo a čestne a podporujú verejné blaho.
 • zodpovedá za vlastné konanie.

B – Etické zásady voči rodinným príslušníkom prijímateľov sociálnych služieb

 • rešpektuje a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnych služieb
 • ctí si rozličnosti a rozdielnosti etnické a kultúrne, správa sa ku rodinným príslušníkom prijímateľov sociálnych služieb bez ohľadu na farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské postavenie
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce a ktoré v záujme rodinných príslušníkov prijímateľa sociálnej služby nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec,
 • nerozširuje nepravdivé informácie, nepoškodzuje rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby a nevyužíva na to ani tretie osoby

C – Etické zásady voči spolupracujúcim subjektom

 • so spolupracujúcimi subjektami vstupujeme do vzájomného kontaktu na princípoch slušnosti, odbornosti, spolupráce a rovnocenného prístupu
 • v kontakte so spolupracujúcimi subjektami vytvárame a hájime pozitívny obraz o našom zariadení a o našich prijímateľoch sociálnej služby
 • ak je to potrebné so spolupracujúcimi subjektami pracujeme na základe príslušnej dohody

D- Etické zásady voči donorom

 • prípadných donorov vyhľadávame etickým spôsobom a záujemcom o poskytnutie daru sme pripravení ponúknuť prezentáciu o cieľoch nášho zariadenia
 • dary prijímame len na základe darovacej zmluvy, v ktorej má donor právo určiť účelové viazanie daru
 • poskytnutie alebo neposkytnutie daru prijímateľom sociálnej služby alebo jeho rodinným príslušníkom nemá žiaden vplyv na poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení
 • prejavujeme darcom úctu, rešpektujeme ich vôľu, pokiaľ nie je v rozpore so zákonom alebo pravidlami zariadenia a plne ich informujeme o použití darovaných prostriedkov;
 • pracujeme efektívne, zabezpečujeme primerané využitie finančných a ľudských zdrojov, dbáme o minimalizáciu zbytočných sprievodných nákladov;
 • dbáme o riadnu evidenciu prijatých darov a ich využití
 • vedieme riadne svoje účtovníctvo a zaisťujeme vyjadrenie nezávislého auditora k svojmu hospodáreniu

E- Etické zásady voči kolegom a dobrovoľníkom

 • rešpektuje a chráni ľudskú dôstojnosť a ľudské práva svojich kolegov
 • ctí si rozličnosti a rozdielnosti etnické a kultúrne, správa sa ku kolegom bez ohľadu na farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské postavenie
 • nerozširuje nepravdivé informácie, nepoškodzuje kolegov a nevyužíva na to ani tretie osoby
 • dodržiava zásady spoločenskej etiky bez prejavu nadradenosti
 • zachováva dôvernosť údajov o výške vlastných príjmov a príjmov ostatných zamestnancov
 • rešpektuje súkromie ostatných zamestnancov na pracovisku, aj v osobnom živote
 • zaujíma korektný, ale nekompromisný postoj voči nedostatkom v práci ostatných zamestnancov
 • poskytuje pomoc  pracovne mladším zamestnancom
 • predchádza konfliktom na pracovisku, resp. včas poukáže na konflikt, ktorý by mohol prerásť do mobbingu, resp. bossingu.
 • zamestnanec svojim správaním, vystupovaním a plnením svojich úloh buduje pozitívny obraz zariadenia
 • prijíma zodpovednosť za vysokú úroveň poskytovaných sociálnych služieb
 • Vedúci zamestnanec vo vzťahu k podriadeným:
 • bezodkladne a konštruktívne rieši vzniknuté konflikty uplatňovaním dialógu za účasti všetkých zainteresovaných zamestnancov,
 • je vzorom pre ostatných zamestnancov v správaní, konaní a prístupe k pracovných povinnostiam,
 • upevňuje dobré vzťahy medzi zamestnancami a podporuje komunikáciu a spoluprácu so zamestnancami iných úsekov,
 • v prípade nespokojnosti s plnením pracovných úloh, hodnotí zamestnanca individuálne, v prípade pozitívne plnených pracovných úloh, chváli zamestnanca verejne,
 • motivuje výkon zamestnancov,
 • je otvorený voči pripomienkam zamestnancov,
 • preukázateľne oboznámi zamestnancov s hodnotami a požiadavkami v tomto etickom kódexe.

F- Etické zásady smerom k profesionálnemu výkonu zamestnania

 • má právo vyslovovať vlastný názor týkajúci sa výkonu pracovnej činnosti, zlepšenia riadenia, organizácie práce, štruktúry a vzťahov medzi zamestnancami,
 • má právo predkladať návrhy, ktoré prispievajú k akémukoľvek zlepšeniu činnosti zariadenia
 • nezneužíva informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,
 • neznevažuje zariadenie, jej organizačnú štruktúru a procesy svojim správaním a rétorikou
 • rešpektuje kultúru zariadenia,
 • zabezpečuje svoj osobnostný rast a ďalšie vzdelávanie.
 • pracuje tímovo, spolupracuje  s kolegami, zákonným zástupcom prijímateľa sociálnej služby (opatrovníkom), sociálnou sieťou, komunitou a spoločnosťou v jeho záujme 
 • objasňuje verejnosti, že zariadenie jedná v záujme prijímateľa sociálnej služby
 • využíva  svoje vedomosti a skúsenosti v prospech všetkých

II. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 1. Každý zamestnanec Stredísk Evanjelickej DIAKONIE bude oboznámený s týmto etickým kódexom a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia.
 2. Podnet na porušenie etického kódexu môže dať každá z dotknutých strán, t.j. zamestnanec, prijímateľ sociálnej služby,  zákonný zástupca (opatrovateľ), ďalšia osoba ústne lebo v písomnej forme, resp. v elektronickej forme riaditeľovi príslušného strediska.
 3. Strediská Evanjelickej DIAKONIE týmto vyhlasujú, že proti zamestnancovi, ktorý podá podnet na porušenie etického kódexu nebudú namierené žiadne sankcie a nebude nijakým spôsobom znevýhodňovaný.
 4. Porušenie etického kódexu nebude zariadenie tolerovať a bude dôsledne postihované, podľa závažnosti porušenia môže mať za následok aj vyvodenie disciplinárnych a pracovnoprávnych opatrení v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Za účelom riešenia podnetov na porušenie etického kódexu zariadenia bude v prípade potreby zriadená riaditeľom strediska etická komisia, ako jeho poradný orgán.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Etický kódex zamestnancov stredísk Evanjelickej DIAKONIE nadobúda účinnosť dňa 1.2.2019