Špecializované zariadenie

Poskytované služby

Našim klientom poskytujeme služby podľa zákona  č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a to podľa §35 Zariadenie pre seniorov a § 39 Špecializované zariadenie.

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa

Poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností,
 • záujmová činnosť,

utvárajú podmienky na

 • vzdelávanie,
 • úschovu cenných vecí.
 • Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 • Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 • V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.